BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXX/201/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 5 grudnia 2022 r.
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przytuły oraz terminów i miejsca składania deklaracji.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§1.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2.  Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Przytuły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
§3.  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
§4.1. Deklarację, o której mowa w § 1 należy złożyć w Urzędzie Gminy Przytuły w formie papierowej bezpośrednio lub korespondencyjnie na adres: ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.
2. Dopuszcza się także składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
3. Deklaracje winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym certyfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
4. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC, DOCX, PDF, ODT.
§5. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, jeżeli różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców gminy Przytuły:
1.  oświadczenie wskazujące uczące się osoby pozostające poza miejscem zamieszkania 
2. oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju
3.  oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Przytuły 
4. oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Przytuły pod adresem innym, niż adres zameldowania
§6.  Deklaracje złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały pozostają w mocy.
§7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§8.  Traci moc uchwała Nr XII/83/2020 Rady Gminy Przytuły z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przytuły oraz terminów i miejsca składania deklaracji (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3042).
§9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lut 2023 09:25
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 238 razy