BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXX/204/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 5 grudnia 2022 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok

          Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca  1990  roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), co  następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2022 r. polegających na:
     1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                   -         133.289,94 zł ;
       - zgodnie z załącznikiem  Nr  1 
     2. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę                  -         126.633,00 zł ;
       - zgodnie z załącznikiem  Nr  1 
     3. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                    -           76.164,06 zł ;
      - zgodnie z załącznikiem  Nr 2
    4. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę                   -            69.507,12 zł ;
- zgodnie z załącznikiem  Nr  2
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
      1.Dochody budżetu gminy ogółem    18.159.518,00 zł ; w tym :
  1) dochody bieżące                                 12.628.797,00 zł,
  2) dochody majątkowe                             5.530.721,00 zł;

     2.Wydatki budżetu gminy ogółem     18.262.014,39 zł ; w tym:
  1) wydatki bieżące                                 12.242.737,39 zł,
  2) wydatki majątkowe                             6.019.277,00 zł.

3. Deficyt budżetu gminy wynosi 102.496,39 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 24.642,39 zł,
2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 77.854,00  zł. 
§ 3. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4. § 8  Uchwały Nr XXIII/157/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły  na rok 2022 otrzymuje brzmienie:
"1.Ustala się dochody w kwocie – 13.667,35 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 37.809,74 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
2.Ustala się wydatki w kwocie - 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 
3.Ustala się dochody w kwocie 4.474,04 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 4.474,04 zł  na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4.Ustala się dochody w kwocie – 1 000,00 zł i wydatki w kwocie – 1 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą -  Prawo ochrony środowiska.
5.Ustala się dochody w kwocie 298 080,00  zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 375 934,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."
§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lut 2023 10:09
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 126 razy