BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXI/205/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 21 grudnia 2022 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przytuły

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 30 ust. 6, ust. 6a, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przytuły, stanowiącym załącznik do Uchwały nr VI/41/2019 z dnia 12 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 4785) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10  pkt 2 otrzymuje brzmienie:
mentorowi/opiekunowi stażu w wysokości – 100 zł”,  

2) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków mentora/opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 lut 2023 10:26
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 123 razy