BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 69/05

z dnia: 8 lutego 2005 roku
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Przytuły.
Na podstawie art. 30,ust. 2,pkt.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz,1591,z 2002 r. Nr 23,poz,220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.l271, Nr 214,poz. 1806, z2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.l568/ zarządza się co następuje :
§ l-
Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXVII Sesji Rady Gminy w sprawach :
. 1. Ustalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2005 rok „
2. Zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa we wsi Obrytki
3. Likwidacji szkoły filialnej w Wilamowie, przyporządkowanej organizacyjnie Szkole
Podstawowej w Przytułach.
4. Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatku motywacyjnego , funkcyjnego, i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia a także ich wysokości, szczegółowych
zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
5. .Budżetu gminy na 2005 rok. Stanowiące załączniki Nr l - 5 do niniejszego zarządzenia
§ 2. Upoważnia się :
1. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie
obrad Sesji projektu uchwały wymienionej w § l punkt l wraz z uzasadnieniem potrzeby jej przyjęcia.
2. Inspektor Urzędu Gminy Przytuły Panią Lubińską Elżbietę do przedstawienia
w czasie obrad Sesji projektu uchwały wymienionej w § l punkt 2 wraz
z uzasadnieniem potrzeby jej przyjęcia.
3. Zastępcę Wójta Gminy Pana Sienickiego Stanisława do przedstawienia w czasie obrad
Sesji projektów uchwał wymienionych w § l punkt 3 i 4 wraz z uzasadnieniem
potrzeby jej przyjęcia.
4. Skarbnika Gminy Przytuły Panią Barbarę Rybicką do przedstawienia w czasie obrad
Sesji projektu uchwały wymienionej w § l punkt 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby
jej przyjęcia
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam osobom wymienionym w § 2 .
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 7 kwi 2005 10:43
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1523 razy