BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/92/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 30 grudnia 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 i 124 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastepuje :
§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 3.143 zł.
w tym :
Dział 758 rozdział 75801 § 2920 2.468 zł.
Dział 852 rozdział 85219 § 2700 675 zł.
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 319.000 zł.
w tym :
Dział 010 rozdział 01010 § 6291 319.000 zł.
3. Ziększyć plan wydatków o kwotę 145.373 zł.
w tym :
Dział 600 rozdział 60013 § 4300 1.000 zł.
Dział 600 rozdział 60016 § 4210 5.000 zł.
§ 4300 10.000 zł.
Dział 750 rozdział 75011 § 4010 10.000 zł.
§ 4110 1.500 zł.
§ 4120 245 zł.
§ 4300 1.500 zł.
Dział 750 rozdział 75023 § 4010 39.100 zł.
Dział 750 rozdział 75023 § 4110 6.800 zł.
§ 4120 1.000 zł.
§ 4210 30.000 zł.
§ 4300 5.000 zł.
§ 4410 3.000 zł.
Dział 754 rozdział 75412 § 4010 2.000 zł.
§ 4110 345 zł.
§ 4120 49 zł.
§ 4210 4.000 zł.
§ 4300 2.000 zł.
§ 4430 900 zł.
Dział 801 rozdział 80101 § 4210 1.000 zł.
rozdział 80113 § 4210 1.000 zł.
rozdział 80113 § 4300 468 zł.
Dział 851 rozdział 85154 § 3030 300 zł.
§ 4410 200 zł.
rozdział 85195 § 4300 500 zł
§ 4110 74 zł.
§ 4120 10 zł.
Dział 852 rozdział 85212 § 4010 351 zł.
§ 4300 588 zł.
Dział 852 rozdział 85219 § 4010 7.300 zł.
§ 4110 1.258 zł.
§ 4120 180 zł.
Dział 900 rozdział 90095 § 4010 3.050 zł
§ 4110 526 zł.
§ 4120 75 zł.
§ 4300 2.500 zł.
Dział 921 rozdział 92116 § 4010 1.800 zł.
§ 4110 310 zł.
§ 4120 44 zł.
§ 4210 200 zł.
§ 4300 200 zł.
4. Zmniejszyć plan wydatków ogółem 142.230 zł.
w tym :
Dział 710 rozdział 71004 § 4300 10.000 zł.
Dział 852 rozdział 85228 § 4010 2.015 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 3110 685 zł.
§ 4210 189 zł.
Dział 900 rozdział 90003 § 6050 25.000 zł.
Dział 926 rozdział 92695 § 6050 104.341zł.
5. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi – 4.270.196 zł.
plan wydatków wynosi – 4.433.196 zł.
Zwiększa się deficyt budzetowy do kwoty 319.000 złotych, który zostanie pokryty pożyczką pomostową zaciągnietą z WFOŚiGW w Białymstoku.
§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie określa załacznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Łomży w trybie art.90 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/92/04
Rady Gminy Przytuły
z dnia 30 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do § 1
Zmian w budżecie gminy na 2004 rok dokonano ze względu na zmniejszenie dochodów :
- w kwocie 319.000 złotych ze względu na nieotrzymanie zwrotu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj. dofinansowania z programu SAPARD na przedsięwzięcie wodociągowania Gminy Przytuły.Na dofinansowanie tego zadania zaciągnięta została pożyczka krótkoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku w wysokości 559.000 złotych.Na koniec roku została spłacona w kwocie 240.000 złotych i pozostało do spłaty 319.000 złotych.Zobowiązanie to przechodzi na długoterminowe. Spłata nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania środków z Agencji.
Zwiększenie dochodów nastąpiło ze względu na wyższe wykonanie dochodów własnych w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
Zmiany w planach wydatków budżetowych dokonane zostały ze względu na przewidywane wyższe wykonanie w niektórych §§ a w innych za wysoko ustalone.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 maj 2005 08:20
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1312 razy