BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA RADY GMINY PRZYTUŁY NR XXXI/109/05

z dnia: z dnia 18 sierpnia 2005 roku
w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr. 71 poz. 838, Nr. 86, poz. 958, z 2001 r. Nr. 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr. 25, poz. 253, Nr. 41, poz. 365, Nr. 62, poz. 554, Nr. 74, poz. 676, Nr. 89, poz. 804, Nr. 113, poz. 984, Nr. 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr. 80, poz. 717 i 721, Nr. 200, poz. 1953, Nr. 217, poz. 2124 ) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Przytuły, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów handlowych, usługowych oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m² powierzchni drogi gminnej, o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) chodników, poboczy, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych 0, 70 zł
2) jezdni do 50 % szerokości, zatok postojowych i autobusowych 2, 50 zł
3) jezdni przy zajęciu powyżej 50 % do 100 % szerokości 4, 00 zł
4) pozostałych elementów pasa drogowego 0, 50 zł
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanych urządzeń wymienionych w § 1 pkt. 2:
1) w jezdni 3, 00 zł
2) poza jezdnią 2, 00 zł
3) na drogowym obiekcie inżynierskim 30, 00 zł
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 jest pobierana za rok kalendarzowy. W przypadku, gdy urządzenie, o którym mowa w § 1 pkt. 2 jest umieszczone w pasie drogowym w okresie krótszym niż jeden rok opłatę pobiera się proporcjonalnie do czasu zajęcia pasa drogowego.
§ 4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego 0,12 zł
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innego obiektu 0, 10 zł
3) za 1 m² powierzchni reklamy 0, 85 zł
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytyuły
Mikucki Piotr

UZASADNIENIE:
Nowelizacja ustawy o drogach publicznych w art. 40 ust. 8 nałożyła na Radę Gminy obowiązek ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest wójt gminy.
Przy ustalaniu stawek opłat kierując się art. 40 ust. 9 wymienionej ustawy wzięto pod uwagę:
rodzaj elementu zajętego pasa drogowego,
procentowo wielkość zajmowanej szerokości jezdni,
rodzaj zajęcia pasa drogowego,
rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym oraz zachowano dotychczasową zasadę, że stawki opłat dla dróg gminnych są najniższe.
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów handlowych, usługowych i innych oraz reklam ustalono na najniższym poziomie niż stawki obowiązujące dla dróg publicznych zaliczanych do kategorii krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
Wprowadzoną nowe, niższe od dotychczasowych stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych będzie to opłata roczna, a nie jak dotychczas jednorazowa.
Zaproponowane w uchwale wysokości stawek nie przekraczają wielkości maksymalnych określonych w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych wynoszących 10 zł dla czynności określonych w § 2 i § 4 niniejszej uchwały oraz 200 zł dla czynności określonych w § 3 niniejszej uchwały.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 sie 2005 11:41
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2030 razy