BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 79/05

z dnia: 16 maja 2005 rok
w sprawie: przeznaczenia nieruchomości komunalnej do sprzedaży
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 11 ust. l, art. 35 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, póz. 2603, Nr 281, póz. 2782/ zarządza się, co następuje:

§1 Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość komunalną wymieniona w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§2 Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy na okres 30 dni, a ponad to informacja o wywieszeniu wykazu będzie opublikowana w „Gazecie Współczesnej"

§3 Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 lut 2006 12:13
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1513 razy