BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 80/05

z dnia: 8 czerwca 2005 roku
w sprawie: przygotowania projektów uchwal Rady Gminy Przytuły.
Na podstawie art. 30,ust. 2,pkt.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz,1591,z 2002 r. Nr 23,poz,220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984,Nrl53,poz.l271,Nr214,poz. 1806, z2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.l568/ zarządza się co następuje :

§ l.
Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXX Sesji Rady Gminy w sprawach :
1. gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005 - 2009.
2. weksla „In blanko"
3. zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Stanowiące załączniki Nr l - 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2. l. Upoważnia się :
1. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad Sesji projektu uchwały wymienionej w § l punkt l wraz z uzasadnieniem potrzeby jej przyjęcia.
2. Skarbnika Gminy Przytuły Panią Barbarę Rybicką do przedstawienia w czasie obrad Sesji projektów uchwał wymienionych w§ l punkt 2 i 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przyjęcia

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam osobom wymienionym w § 2 .

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 lut 2006 12:16
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1456 razy