BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 83/05

z dnia: 2 sierpnia 2005 roku
w sprawie: przygotowania projektów uchwal Rady Gminy Przytuły.
Na podstawie art. 30,ust. 2,pkt.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz,1591,z 2002 r. Nr 23,poz,220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.l271, Nr 214,poz. 1806, z2003 r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.l568/ zarządza się co następuje :

§ l.
Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXXI Sesji Rady Gminy w sprawach :
1. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. .
2. zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Stanowiące załączniki Nr l - 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2.
l. Upoważnia się :
1.)Skarbnika Gminy Przytuły Panią Barbarę Rybicką do przedstawienia w czasie obrad Sesji projektów uchwał wymienionych w § l punkt 2 i 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przyjęcia
2. Projekt uchwały nie wymieniony w ust.l,pkt l przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam osobom wymienionym w § 2 .

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 lut 2006 12:28
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1532 razy