BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR II/6/06 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 6 grudnia 2006 roku
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku /M.P. Nr 74 poz. 746 z dnia 20 października 2006 r./ z kwoty 35,52 zł za 1 q, do kwoty 31,70 zł za 1 q, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2007 rok na obszarze gminy,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły

Błaszczak Sławomir
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 gru 2006 13:11
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1457 razy