BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XII/45 / 07 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 21 grudnia 2007 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przytuły na lata 2004 – 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 kpt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 , poz.1218 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Przytuły na lata 2004 – 2013 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/71/04 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 sierpnia 2004 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przytuły na lata 2004 – 2013 wprowadza się następujące zmiany :

1) zmienia się część “ 4.1 Projekty planowane do realizacji w latach 2004 – 2006”, która otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
2) zmienia się część ,, VII Plan finansowy na lata 2004 – 2006 “ która otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 gru 2007 14:18
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1394 razy