BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVI/57/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 24 lutego 2004 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania budowy sali gimnastycznej w Przytułach

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gimnnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.48 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, póz. 148 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

     Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości -800.000 złotych ( słownie : osiemset tysięcy złotych) na finansowanie budowy sali gimnastycznej w Przytułach.

§2

     Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy o kredyt z wybranym bankiem wg. najkorzystniej wybranej oferty cenowej co do oprocentowania kredytu i kosztów związanych z udzieleniem kredytu.

§3

     Zabezpieczenie spłaty kredytu ze strony gminy zostanie określone w umowie z wybranym bankiem.

§4

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Piotr Mikucki
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 gru 2009 12:00
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 901 razy