BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NrXX/65/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 17 czerwca 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 ; Dz.U. Dz 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, póz. 1806) oraz art. 109 i 124 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148, Nr 45, póz. 391 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§1

 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 14.456 zł. w tym :
  Dział 751 rozdział 75113 § 2010	7.631 zł.
  Dział 801 rozdział 80101 § 2030	1.278 zł.
  Dział 852 rozdział 85212 § 2010	5.547 zł.
       Razem 14.456 zł.
 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 101.693 zł. w tym :
  Dział 600 rozdział 60016 § 4210	17.500 zł.
  Dział 750 rozdział 75023 § 4210	35.000 zł.
  			   § 4300				10.000 zł.
     § 4410				3.000 zł.
  Dział 751 rozdział 75113 § 3030				4.200 zł.
     § 4210				2.931 zł.
     § 4300				500 zł.
  Dział 801 rozdział 80101 § 3020				670 zł.
    § 3240				1.278 zł
    	  §4010				13.500 zł.
    §4110				2.428 zł.
     § 4120				331 zł.
     § 4410				539 zł.
    rozdział 80113 § 4010				753 zł.
    §4110				230 zł.
   rozdział 80114  § 4010				1.779 zł.
   §4040				17 zł.
   §4110				798 zł.
    §4120				107 zł.
       rozdział 80195   § 4110				499 zł.
   §4120				68 zł.
  Dział 852 rozdział 85212     § 3110				4.832 zł,
     § 4210				715 zł.
  Dział 921 rozdział 92116 § 4040 18 zł.      Razem • 101.693 zł.
 3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 87.237 zł. w tym:
  Dział 600 rozdział 60016 § 6050	20.500 zł.
  Dział 801 rozdział 80101 § 4210	18.550 zł.
  rozdział 80104 § 4040	932 zł.
  rozdział 80110 § 4210	1.567 zł.
  rozdział 80113 § 4040	446 zł.
                         § 4430	224 zł.
  Dział 900 rozdział 90015 § 4260	45.000 zł.
  Dział 921 rozdział 92116 § 4210	18 zł.
  
  Razem 87.237 zł.
 4. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 4.385.322 zł.      plan wydatków ogółem wynosi 4.229.322 zł.

§2

     Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie określa załącznik nr l do uchwały.

§3

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

     Uchwala podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Łomży w trybie art.90 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§5

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Piotr Mikucki
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 gru 2009 12:02
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 895 razy