BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIY/90/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 grudnia 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.109 i 124 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 roku Nr 15, póz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§1

 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę – 8.105 zł      w tym:
   
  Dział 758 Rozdział 75802 § 2750 Dział 921 Rozdział 92116 § 2020
   
  7.105 zł.
  1.000 zł.
   
   
   
  
       Razem 8.105 zł.
 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę      w tym :
  Dział 750 Rozdział 75023 § 4210
  §4300
  Dział 900 Rozdział 90095 § 4010
  §4110
  §4120
  Dział 921 Rozdział 92116 § 4240
   
  9.111 zł.
  6.000 0zł. 1.105 zł.
  840 zł.
  145 zł.
  21 zł.
  1.000 zł.
   
   
  
       Razem 9.111 zł.
 3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę      w tym :
  Dział 750 Rozdział 75022 	§ 3030
   
  1.006 zł.
  1.006 zł.
   
   
   
  
  Razem - 1.006 zł.
 4. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi - 4.586.053 zł.      plan wydatków ogółem wynosi - 4.430.053 zł.

§2

     Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie określa załącznik Nr l do uchwały.

§3

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

     Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Łomży w trybie art.90 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§5

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Piotr Mikucki
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 gru 2009 12:23
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 977 razy