BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXI/104/13 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 24 stycznia 2013 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na rok 2013.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „ i ” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.121 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)Rada Gminy w Przytułach uchwala, co następuje:

§1

      Dochody budżetu w wysokości – 6 295 935 ,00 z tego :
 • bieżące w wysokości - 6 012 240,00 zł,
 • majątkowe w wysokości – 283 695,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

      Wydatki budżetu w wysokości - 6 568 814,00 zł, z tego :
 • bieżące w wysokości - 5 319 135 ,00 zł,
 • majątkowe w wysokości - 1 249 679,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

      W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 7 620,00 zł,
  2) celową w wysokości - 12 500,00 zł, z przeznaczeniem na:
  • zarządzanie kryzysowe w kwocie - 12 500,00 zł.

§4

 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

      Deficyt budżetu gminy w wysokości - 272 879,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§6

      Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 397 029,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 124 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§7

      Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 100 000,00 zł;

§8

 1. Ustala się dochody w kwocie - 6 825,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 6 825,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie - 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
 3. Ustala się dochody w kwocie -2 000,00 zł i wydatki w kwocie - 2 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie – 95 718,00 zł oraz wydatki w kwocie – 95 718,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§9

      Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§10

      Upoważnia się Wójta Gminy Przytuły do :
 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na :
  • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 100 000,00 zł;
  • zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
  • przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 3. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§11

      Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§12

      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lut 2013 11:16
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 839 razy