BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXI/105/13 Rady Gminy w Przytułach

z dnia: 24 stycznia2013 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2013 – 2020.

      Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), Rada Gminy w Przytuły postanawia:

§1

      Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przytuły na lata 2013 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

      Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§3

      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§4

      Traci moc uchwała Rady Gminy Przytuły Nr XIV/58/12 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Przytuły na lata 2012-2020 wraz z późniejszymi zmianami.

§5

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 lut 2013 14:29
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 815 razy