BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/110/13 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 26 marca 2013 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Przytuły do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Przytuły” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. ”Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

     Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 8 oraz art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

      Gmina Przytuły przystępuje do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Przytuły” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. ”Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

§2

      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§3

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 kwi 2013 14:15
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 719 razy