BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXII/109/13 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 26 marca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 -2015.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poz. 887 z późn. zm.) oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135) uchwala się co następuje:

§1

      Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015 stanowiący załącznik do uchwały.

§2

      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły

§3

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 kwi 2013 14:15
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 784 razy