BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/107/13 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 26 marca 2013 roku
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.h oraz art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późń.zm.), art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2013, poz.182) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje

§1

      Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

      Traci moc uchwała Nr XXI/66/04 Rady Gminy w Przytułach z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przytułach (Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 137, poz.1858 z późń.zm.).

§3

      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§4

      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 kwi 2013 14:15
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 781 razy