BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/106/13 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 26 marca 2013 r.
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Przytuły w 2013 roku.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z póż.zm²) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§1

      Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie gminy Przytuły stanowiący załącznik do uchwały.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 kwi 2013 14:15
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 884 razy