BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/117/13 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określania wysokości wynagrodzenia za inkaso.

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

      Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§2

      Wyznacza się sołtysów sołectw Gminy Przytuły jako inkasentów opłaty o której mowa w § 1 uchwały.

§3

      Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, osobiście zainkasowanych w drodze inkasa przez inkasentów i wpłaconych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Przytuły.

§4

      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§5

      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 lip 2013 14:07
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 750 razy