BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIV/118/13 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 25 czerwca 2013 roku
w sprawie: zarządzenia wyborów organów samorządów mieszkańców wsi Wagi .

      Na podstawie art. 18, ust.1, oraz art.36,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2013 r. poz. 594 / oraz w związku z § 17, pkt. 2 Statutów Samorządów Mieszkańców Wsi , Rada Gminy uchwala , co następuje :

§1

  1. W związku ze złożoną w dniu 20 maja 2013 roku rezygnacją sołtysa wsi Pana Wicik Antoniego , zarządza się wybory we wsi Wagi.
  2. Wybory należy przeprowadzić w terminie do dnia 25 lipca 2013 roku.

§2

      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 lip 2013 14:07
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 709 razy