BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/ 119/13 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie: ustalenia cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przytuły

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku poz. 594), oraz art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

  1. Zatwierdza się taryfę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wysokości 2,02 zł/m3 netto, plus podatek VAT 8% ,to jest 2,18 zł/m3 brutto.
  2. Zatwierdza się opłatę stałą za jeden kwartał od przyłącza wodociągowego w wysokości 4,63 zł netto, plus podatek VAT 8%, to jest 5 zł brutto.

§2

      Taryfa i opłata określona w §1 obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2013 roku do dnia 31 lipca 2014 roku.

§3

      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 lip 2013 14:07
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 740 razy