BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIV/120/13 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 25 czerwca 2013 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 229 pkt. 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r. poz. 267) po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Przytuły uchwala się, co następuje:

§1

     Rada Gminy Przytuły stwierdza po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, że nie znalazła podstaw do uznania skargi za zasadną, tym samym jest ona niezasadna.

§2

     Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.

§3

     Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przekazania skarżącym odpowiedzi o sposobie załatwienia skargi.

§4

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski


Załącznik
do uchwały nr XXIV/120/13
Rady Gminy Przytuły
z dnia 25 czerwca 2013 roku


Uzasadnienie     W dniu 17 maja 2013 r. Starostwo Powiatowe w Łomży przekazało skargę na działalność Wójta Gminy. W skardze ogólnie opisywano zarzuty, nie przytaczając konkretnych dowodów na ich poparcie. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy pismem nr OR.0004.3.2013 z dnia 23 maja 2013 r. zwrócił się do skarżącego o sprecyzowanie jego skargi.
     W dniu 28 maja 2013 r. do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęła odpowiedź na pismo nr OR.0004.3.2013 z dnia 23 maja 2013 r.
     Komisja rewizyjna na swoim posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2013 r. rozpatrując skargę w oparciu o dokumenty zebrane w niniejszej sprawie ustaliła, że spraw kierowanych do Urzędu przez skarżącego jest wiele i dotyczą one różnych dziedzin funkcjonowania Gminy Przytuły.
     Komisja Rewizyjna badając skargę ograniczyła się do sprawdzenia prawidłowości czynności podejmowanych przez Wójta Gminy, a związanych z wnioskami skarżącego pod kątem załatwiania ich zgodnie z przepisami formalnoprawnymi - proceduralnymi wynikającymi z postępowania administracyjnego. Komisja nie dopatrzyła się istotnych uchybień w tym zakresie, które przekładałyby się na uprawnienia skarżącego. Każde podanie składane przez skarżącego do Urzędu Gminy Przytuły po jego przyjęciu, zarejestrowaniu było rozpatrywane i udzielana była odpowiedź. Natomiast komisja nie znajduje podstaw do merytorycznego oceniania odpowiedzi udzielonych skarżącemu przez Wójta Gminy Przytuły bądź pracowników przez niego upoważnionych. Analogicznie komisja traktuje sprawę rozstrzygnięć wydanych przez Wójta w postępowaniach administracyjnych w formie decyzji, postanowień bądź innych aktów. Ocena bowiem merytoryczna takich rozstrzygnięć zgodnie z dwuinstancyjnym tokiem postępowania należy tylko do organów wyższego stopnia, tj. w zależności od rodzaju sprawy i właściwości do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, Wojewody Podlaskiego, bądź też innych organów administracji publicznej uprawnionych z mocy przepisów szczególnych. Właśnie wyżej wymienione podmioty są uprawnione do weryfikowania poczynań Wójta w zakresie merytorycznych spraw załatwianych przez niego. Rada Gminy natomiast, co wyżej wspomniano dokonała oceny funkcjonowania Wójta w zakresie wykluczenia bezczynności i nie stosowania się do przepisów administracyjnych odnoszących się do proceduralnego załatwienia spraw. Natomiast ocena merytoryczna pozostaje poza możliwościami Rady.
     W tym stanie rzeczy Rada Gminy Przytuły nie znajduje podstaw aby uznać zasadność Pana skargi.

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 4 lip 2013 14:07
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 878 razy