BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVII/131/13 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 5 grudnia 2013 roku
w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

     Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:
  1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 250,00 zł;
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 350,00 zł ;
  • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 450,00 zł .

  2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczlnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  1 2 3 4
  dwie osie
  12 13 87,00 148,00
  13 14 148,00 410,00
  14 15 410,00 577,00
  15 i wyższa 577,00 1306,00
  trzy osie
  12 17 148,00 258,00
  17 19 258,00 529,00
  19 21 529,00 687,00
  21 23 687,00 1058,00
  23 25 1058,00 1645,00
  25 i wyższa 1058,00 1644,00
  cztery osie i więcej
  12 25 687,00 697,00
  25 27 697,00 1087,00
  27 29 1087,00 1726,00
  29 31 1726,00 2560,00
  31 i wyższa 1726,00 2560,00


  3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
  • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1.100,00 zł ;
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.100,00 zł ;
  • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.100,00 zł.

  4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
  ciągnik siodłowy + naczepa,
  ciągnik balastowy + przyczepa
  (w tonach)
  Stawka podatku (w złotych
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  1 2 3 4
  dwie osie
  12 18 24,00 40,00
  18 25 277,00 501,00
  25 31 584,00 959,00
  31 i wyższa 1474,00 2022,00
  trzy osie i więcej
  12 40 1300,00 1798,00
  40 i wyższa 1798,00 2660,00


  5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1.100,00 zł.
  6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
  naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy)
  (w tonach)
  Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  1 2 3 4
  jedna oś
  12 18 16,00 27,00
  18 25 186,00 334,00
  25 i wyższa 334,00 586,00
  dwie osie
  12 28 219,00 323,00
  28 33 640,00 887,00
  33 38 887,00 1347,00
  38 i wyższa 1199,00 1774,00
  trzy osie i więcej
  12 38 706,00 983,00
  38 i wyższa 983,00 1336,00


  7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
  • mniej niż 30 miejsc – 1910,85 zł ;
  • równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2415,84 zł.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 gru 2013 10:39
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 758 razy