BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVII/132/13 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 5 grudnia 2013 roku
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego w 2014 roku na obszarze gminy Przytuły.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1

      Obniża sią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (Monitor Polski z 2013r., poz.814) z kwoty – 69,28 zł za 1 dt. do kwoty 60,00 zł za 1 dt., która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze gminy.

§2

      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 gru 2013 11:26
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 718 razy