BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVI/128/13 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły

      Na podstawie art. 6k ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje:

§1

      W uchwale Nr XXI/102/13 Rady Gminy Przytuły z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 1001) po §3 dodaje się §3a w brzmieniu:
„ 1. Ustanawia się dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. 2. Dopłaty, o których mowa w ust. 1, przysługują na trzecie i każde następne dziecko w
rodzinie zamieszkującej na nieruchomości i wynoszą miesięcznie kwotę stawki określonej w
§3 na każde dziecko w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 3. Przy ustalaniu liczby dzieci w rodzinie uwzględnia się dzieci: 1) małoletnie, tj. do ukończenia 18 roku życia, 2) bez względu na ich wiek, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek
(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. 4. Dopłaty przyznaje Wójt Gminy Przytuły. 5. Warunkiem przyznania dopłaty jest złożenie przez właściciela nieruchomości
oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 6. Dopłaty przyznaje się na okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
złożenia oświadczenia do końca roku kalendarzowego, nie dłużej jednak niż na okres
uprawniający do przyznania dopłaty. 7. O wszelkich zmianach warunków mających wpływ na przyznaną dopłatę
uprawniony do jej otrzymania obowiązany jest powiadomić Wójta Gminy Przytuły
w terminie do 14 dni od daty wystąpienia zmiany. W przypadku wygaśnięcia któregokolwiek
z warunków niezbędnych do otrzymywania dopłaty prawo do dopłaty wygasa
z końcem miesiąca, w którym nastąpiły zmiany. 8. Przyznana dopłata podlega zaliczeniu na poczet bieżących zobowiązań z tytułu opłat
za gospodarowanie odpadami. 9. W przypadku powstania zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w trakcie okresu uprawniającego do dopłaty, prawo do dopłaty wygasa
z końcem kwartału, w którym powstała zaległość.”

§2

      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 gru 2013 12:22
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 787 razy