BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVI/130/13 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 28 października 2013 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2013-2020.

      Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust. 8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r.,poz.594 ) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§1

      Załącznik Nr 1 określony w uchwale Nr XXV/126/13 Rady Gminy Przytuły z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

      Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

      Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy.

§4

      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§5

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 gru 2013 12:39
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 759 razy