BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XV/55/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 3 lutego 2004 roku
w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok
Uchwała Nr XV/55/04

Na podstawie art. 18,ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591, z 2002 roku Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Ne 113,poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 roku Nr 80,poz. 717,Nr 162,poz. 1568 / uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się plan pracy Rady Gminy na 2004 rok stanowiący załącznik do uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przytuły

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy w Przytułach

Piotr Mikucki

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XV/55/04

Rady Gminy Przytuły

z dnia 3 lutego 2004 roku

L. p

Temat

Termin realizacji

1.

 l. Plany pracy Stałych Komisji Rady Gminy .

2. Przyjęcie projektu budżetu Gminy na 2004 rok.

3. Inne uchwały zgodne z kompetencją Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2003 rok

 

I kwartał 2004 roku

2.

l .Inne uchwały zgodne z kompetencją Rady Gminy.

2. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok. a) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu gminy i wystąpienie z wnioskiem udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium Wójtowi Gminy.

 

II kwartał 2004 roku

3.

1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I-wsze półrocze 2004 roku

2. Informacja o przebiegu realizacji uchwał Rady Gminy.

3. Inne uchwały zgodne z kompetencją Rady Gminy.

 

III kwartał 2004 roku

4.

1. Zapoznanie z projektem budżetu gminy na 2005 rok.

2. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych.

3. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

4. Inne uchwały zgodne z kompetencją Rady Gminy.

5. Przyjęcie planów pracy:

a)      Rady Gminy Przytuły

b)      Stałych Komisji Rady Gminy

IV kwartał 2004 roku

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 16:41
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1257 razy