BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XV/54/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 3 lutego 2004 roku
w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.
Na podstawie art. 67 ust. l i art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Statut Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wyznaczyć Pana Sienickiego Stanisława i Pana Kamalskiego Zygmunta jako dodatkowych przedstawicieli Gminy w Zgromadzeniu Związku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/43/03 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przytuły
Piotr Mikucki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 17:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1270 razy
Ilość edycji: 1