BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 74/22 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 29 września 2022 r.

2022-09-29 11:30 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 74/22 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 29 września 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Przytuły w ramach projektu grantowego pn. „Granty na OZE w Gminie Przytuły” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Przejdź do wiadomości