BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 2/23 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 stycznia 2023 r.

2023-01-12 15:32 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 2/23 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania komisji ds. oceny wniosków złożonych w otwartym naborze wniosków o udzielanie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Przytuły w ramach projektu grantowego pn. „Granty na OZE w Gminie Przytuły" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Przejdź do wiadomości