BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Inspektor ochrony danych w Urzędzie Gminy w Przytułach

 

 

 

 

Siedziba:

Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

email: iod@przytuly.powiatlomzynski.pl

tel.512413016 ,TEL/FAX - 86 2177003


Data powstania: środa, 5 wrz 2018 13:07
Data opublikowania: środa, 5 wrz 2018 14:10
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 3988 razy

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Przytuły

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej i w załączniku znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Urzędzie Gminy Przytuły na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ jest Wójt Gminy Przytuły

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wójtem Gminy Przytuły można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Wójt Gminy Przytuły wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email iod@przytuly.powiatlomzynski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

a)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie;

b)       realizacji umów zawartych z kontrahentami;

c)       w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

ODBIORCY DANYCH

 

1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z urzędem.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie naruszenia przepisów RODO.

Automatyzacja i profilowanie danych.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 18 cze 2018 14:49
Data opublikowania: poniedziałek, 18 cze 2018 14:55
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 3680 razy