BIP Gminy Przytuły

Nowe w serwisie
2018-04-23
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ,, BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W M. WILAMOWO, GM. PRZYTUŁY”
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-04-20
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3
Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2
Dodanie nowej wiadomości: WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-04-17
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Informator „Za Życiem”
Dodanie nowej wiadomości: Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 697)
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające
Dodanie nowej wiadomości: Rok 2018
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/169/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie: Zmieniające Zarządzenie Nr 26/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 6 października 2017 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 12/18 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2017 rok.

2018-04-16
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIII/160/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 1 luty 2018 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/167/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2018-2021.

2018-04-10
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/168/2018RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/165/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Przytuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2018-04-06
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/170/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/166/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Przytuły w 2018 roku.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NRXXIV/163/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Przytuły.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/162/18 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów,doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/161/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/164/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Przytuły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

2018-04-05
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH i SEGREGOWANYCH DLA GMINY PRZYTUŁY
Dodanie nowej wiadomości: ENERGIA ODNAWIALNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZYTUŁY
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · »