BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna

WITAMY NA STRONACH
Biuletynu Informacji Publicznej
GMINY PRZYTUŁY

ZARZĄDZENIE NR 43/21 Wójta Gminy Przytuły z dnia: 18 października 2021 roku
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY
o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022


ZARZĄDZENIE NR 42/21 Wójta Gminy Przytuły z dnia: 11 października 2021 roku
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przytuły

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY PRZYTUŁY
ds. pozyskiwania środków finansowych w referacie Rozwoju Gospodarczego


 

Zapytanie ofertowe
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach w sezonie grzewczym 2021/2022.

 

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację należy złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Przytuły pokój nr 6 w godzinach pracy Urzędu (wnioski w załącznikach).

 

Obwieszczenie

         Działając zgodnie z treścią oraz art. 39 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Wójt Gminy Przytuły podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przytuły  na lata 2021-2025 z perspektywą do 2027 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przytuły na lata 2021-2025 z perspektywą do 2027r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. działalności gospodarczej, oświaty, kultury, sportu i zdrowia


 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł
,,Dowóz ucznia niepełnosprawnego samochodem specjalistycznym wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu z terenu gminy Przytuły do Zespołu Szkół Specjalistycznych w Łomży w roku szkolnym 2021/2022”.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł
,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przytuły”.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN
„ Budowa altany rekreacyjnej wraz z oświetleniem obiektów na działce nr 58 w miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły” 

 


INFORMACJA

W związku z dynamicznie rozwijającą się niebezpieczną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem (COVID-19) prosimy ograniczyć wizyty w Urzędzie wyłącznie do spraw pilnych.

Wszelkie niezbędne sprawy urzędowe interesanci mogą załatwiać w szczególności drogą telefoniczną, elektroniczną, bądź pocztą tradycyjną:

  • Korespondencja tradycyjna: Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły
  • Urząd Gminy Przytuły: Sekretariat tel.512413016, e- mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl ,
  • GOPS Przytuły: 517 377 036, e- mail: gopsprzytuly@wp.pl,
  • Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste: 512 413 016 (sprawy załatwiane na bieżąco po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /dusws8267o/SkrytkaESP

 

Transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Przytuły i jesteś osobą:

  • niepełnosprawną tj. posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • mającą obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania Punktu Szczepień,

           Koordynatorem gminnym  w kwestii związanej  ze szczepieniami  oraz  transportem osób niemających możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień jest pracownik Urzędu Gminy Przytuły Pan Andrzej Gwiazdowski  tel. 515494557 w godz.8.00-15.00.

Zwracamy się z prośbą, aby każda osoba, która spełnia ww. kryteria oraz potrzebuje transportu do Punktu Szczepień zadzwoniła najpóźniej 3 dni przed planowanym szczepieniem. Osoba koordynująca przewóz przyjmie zgłoszenie i po sprawdzeniu dostępności dowozu oddzwoni z informacją o szczegółach jego realizacji.

UWAGA!

 

Posterunek Policji w Jedwabnem informuje, że:

- rejon Szkoły Podtawowej w Przytułach przy ulicy Lipowej 28  został objęty zadaniem priorytetowym ze względu na niszczenie mienia, zaśmiecanie oraz zakłócanie porządku publicznego w tym miejscu w godzinach popołudniowych i wieczornych.

UWAGA!

 

Posterunek Policji w Jedwabnem informuje, że:

- rejon terenu rekreacyjno-sportowego przy boisku w miejscowości Nowa Kubra został objęty zadaniem priorytetowym ze względu na spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecaniem i niszczeniem mienia.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH i SEGREGOWANYCH DLA GMINY PRZYTUŁY

2021 r

 

Program "Czyste Powietrze"

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W gminie Przytuły zaświadczenia są wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach.

Czytaj więcej


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

 

Materiały promujące Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021"

 

Artykuł pt. "Liczymy się dla Polski – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021"

 

Nabór na rachmistrzów spisowych przedłużony do 16 lutego br.

 

Plakat

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

 

GOPS Przytuły - 2021 - Informacja dotycząca programu „Rodzina 500+”


 


 

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
GMINA PRZYTUŁY w latach 2019 – 2020 uzyskała dofinansowanie na realizację zadań z Funduszu Dróg Samorządowych.


16.01.2021 r. - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w roku 2021


INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY
„Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przytuły”.

— — ## — —

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wagi”.

— — ## — —

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach

 

 
 


1% podatku na rzecz OSP PRZYTUŁY

 

31.03.2020 - Gmina Przytuły od 01.04.2020r. wprowadza ulgę - 1 zł (od osoby) dla właścicieli nieruchomości, którzy w kompostowniku przydomowym kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są złożyć nową deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

— — ## — —

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH i SEGREGOWANYCH DLA GMINY PRZYTUŁY

2020 r

 

— — ## — —

 

Nagrania z sesji Rady Gminy Przytuły

 

— — ## — —

 

Raporty o stanie Gminy Przytuły

 

— — ## — —

 

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

 

— — ## — —

 

Komunikaty i ogłoszenia GOPS

Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2019 09:45
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2019 09:47
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 92327 razy

Wiadomości

Informacja nieudostępniona

środa, 25 cze 2003 22:24
Jak uzyskać informację publiczną nieudostępnioną na stronach biuletynu?