BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

USŁUGI SĄSIEDZKIE – INFORMACJA

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach informuje, że  w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XLI/273/2024 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania oraz wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług oraz  otrzymanym dofinansowaniem z programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024” przystępuje do realizacji nowego zadania pomocy społecznej jakim są „usługi sąsiedzkie”.

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wstępnie planuje objąć usługami sąsiedzkimi 4 osoby.

    Usługi sąsiedzkie są to usługi „prostej opieki”, mające charakter podstawowy i wspomagający, nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych tj. porządkowanie domu, przyrządzanie posiłków, pranie, przynoszenie opału, palenie w piecu, rozmowy, wspólne spędzanie wolnego czasu, pomoc przy robieniu zakupów, informowanie najbliższych  oraz odpowiednich służb o pilnych potrzebach oraz pogorszeniu się stanu zdrowia, załatwianie spraw urzędowych

Kto może skorzystać z usług sąsiedzkich?

Pomoc w formie usług sąsiedzkich przyznawana będzie w pierwszej kolejności osobom samotnym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub z ustaloną całkowitą niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Usługi opiekuńcze sąsiedzkie mogą zostać również udzielone osobom w rodzinie, gdzie rodzina nie może z uzasadnionej przyczyny, wykorzystując swe uprawnienie, zasoby i możliwości zapewnić odpowiedniej pomocy.

Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich przyznaje się w wymiarze nie przekraczającym 14 godzin w tygodniu.

Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie?

Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która:

  1. jest pełnoletnia;
  2. nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  3. nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  4. złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
  5. zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  6. ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (w przypadku jego braku zorganizowanie szkolenia leży po stronie organizatora usług sąsiedzkich),
  7. została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  8. została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Świadczenie usług sąsiedzkich może odbywać się np. na podstawie umowy o wolontariat lub umowy zlecenie.

Usługi sąsiedzkie są świadczeniem odpłatnym, zgodnie z tabelą odpłatności określoną w Uchwale Nr XLI/273/2024 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 marca 2024 r. Nieodpłatne usługi sąsiedzkie przysługują osobom, które ukończyły 90-ty rok życia bez względu na posiadany dochód.

Osoby zainteresowane usługami sąsiedzkimi zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 517377036 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach od poniedziałku do piątku w  godz. 7.30-15.30 .

Data powstania: środa, 29 maj 2024 12:42
Data opublikowania: środa, 29 maj 2024 12:46
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 165 razy