BIP Gminy Przytuły

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Przytuły

ogłasza konkurs  na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przytułach

Organ prowadzący: Gmina Przytuły.

Nazwa i adres szkoły podstawowej: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Przytułach ,                     ul. Lipowa 28,  18-423 Przytuły.

  1. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej  oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), a mianowicie:

1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do stanowiska nauczyciela  w  szkole;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarzadzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a/ co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b/ pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c/ w przypadku nauczyciela akademickiego -pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,

5)spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2018r., poz. 967 z późn. zm./,  a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276      ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U. z 2018 r. , poz. 1668   z późn. zm./ oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem  pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz.U. z 2018r., poz. 1458 z późn. zm./;

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną  na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim /Dz.U. z 2018r.,  poz. 931 z późn. zm./.

2. Stanowisko dyrektora  publicznej szkoły podstawowej  ,  może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany , który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, w szkole podstawowej , oraz

2) spełnia wymagania określone  w pkt 1 ppkt 2-11  ogłoszenia.

3. Stanowisko dyrektora  szkoły  może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2,5,6,8,10 i 11 ogłoszenia.

4. Stanowisko dyrektora w  szkole  może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych                           w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych /Dz.U. z 2019r., poz.263 z późn. zm./ spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przytułach,

2/życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

b) stażu pracy dydaktycznej, w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3/ oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata:

  a)imię/imiona i nazwisko,

   b) datę i miejsce urodzenia,

c)     obywatelstwo,

d)     miejsce zamieszkania /adres do korespondencji/,

4/ poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5/ poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzadzania oświatą,

6/ poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2018r. poz.931 z późn. zm)– w przypadku cudzoziemca,

7/poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8/ oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  /Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm./,

11/ oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów/Dz.U. z 2019r. poz. 430 z późn. zm./w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

12/ poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.

13/poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14/ oświadczenia, ze kandydat nie był prawomocnie karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r. poz.967) lub w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15/ oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

16/ ponadto kandydat winien dołączyć klauzulę informacyjną i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  1. Nie dopuszcza się składania ofert w formie  elektronicznej.
  2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i dopiskiem ”Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przytułach”,  w terminie do dnia  12  czerwca  2019 roku do godz. 15.30. Oferty można składać za pośrednictwem poczty(decyduje data wpływu oferty do Urzędu) lub osobiście w sekretariacie  Urzędu  Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na podany adres zwrotny.

 

 

 

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przytuły, 18-423 Przytuły, tel.:512413016, fax: (86) 2177003, e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej:

informatyk@przytuly.powiatlomzynski.pl należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu postępowania w danej sprawie.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją konkursu na dyrektora szkoły celem:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Przytuły – podstawą prawną

przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie

regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły

podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu

pracy komisji konkursowej,

b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach

wykonywania swoich obowiązków służbowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. W celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych

osobowych oraz dołączenie dokumentów jest nie obowiązkowe, jednak jest warunkiem

dopuszczenia kandydata do wyżej określonego konkursu.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji

wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego

wynikającego z przepisów prawa.

 

 

                                                      Zapoznałem(am) się z treścią powyższej klauzuli

                                                           ………………………………………………………

                                                                               Data i czytelny podpis

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminy Przytuły, ul. Supska 10,  18-423 Przytuły, w celu wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły im. Jana Pawła II w Przytułach.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

                        

                                                              ……………………………………………

                                                                           (data i czytelny podpis)

Data powstania: poniedziałek, 27 maj 2019 15:10
Data opublikowania: poniedziałek, 27 maj 2019 15:17
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 422 razy