BIP Gminy Przytuły

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011.

     Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII / 152 / 10 Rady Gminy Przytuły z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Przytuły z dnia 7 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłaszam konsultację

,

których przedmiotem jest projekt programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011.

     Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących cytowanego wyżej projektu programu.

     Termin konsultacji – od 12 stycznia 2011 r. do 21 stycznia 2011 r.

     Forma konsultacji – pisemna

     Zasięg terytorialny – Gmina Przytuły ( organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz Gminy Przytuły)

     Uwagi do projektu należy przesłać w formie listowej na adres:
Urząd Gminy Przytuły
ul. Supska 10
18-423-Przytuły
lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl na załączonym formularzu.
Wójt Gminy Przytuły
(-) Rafał Demby

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 10 sty 2011 12:01
Data opublikowania: poniedziałek, 10 sty 2011 12:07
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1777 razy