BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY NAUCZYCIEL

W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM W PRZYTUŁACH.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYTUŁACH
UL.LIPOWA 28, 18-423 PRZYTUŁY
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAUCZYCIEL
W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM W PRZYTUŁACH.

 1. Przedmiot naboru:
  1. stanowisko: nauczyciel/nauczycielka w punkcie przedszkolnym;;
  2. miejsce wykonywania pracy: Punkt Przedszkolny w Przytułach;
  3. okres zatrudnienia: od 1 listopada 2011r. do 31 sierpnia 2013r.;
  4. podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie KN.
 2. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć w przedszkolu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz. U. Nr 50, poz. 400);
  2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciel/nauczycielka wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym;
  3. adanie stażu pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola lub edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze co najmniej 2 lat.
 3. Zakres zadań do wykonania na stanowisku:
  1. realizacja podstawy programowej określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U z 2009 r. Nr 4 poz. 17) w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku;
  2. nizacja swobodnych zajęć dla dzieci np.: muzycznych, plastycznych,
  3. ka nad dziećmi;
  4. rmowanie rodziców o postępach dzieci;
  5. nywanie ewaluacji pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej oraz dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy, w tym, w zakresie rezultatów wskazanych w projekcie;
  6. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV)
  2. list motywacyjny
  3. kserokopie świadectw pracy,
  4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach
  6. oświadczenie o niekaralności.
     Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

     Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu Zespołu Szkół w Przytułach, ul. Lipowa 28, 18-423 Przytuły , w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

     Oferta na stanowisko pracy: nauczyciel w Punkcie Przedszkolnym w Przytułach”

     Zgłoszenie należy składać do dnia 21 października 2011 roku do godz. 13.00.
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
(-)Waldemar Wiśniewski

Data powstania: wtorek, 11 paź 2011 08:30
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2011 08:33
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1794 razy