BIP Gminy Przytuły

Zarządzenie Nr 33/11 Wójta Gminy Przytuły

z dnia 16 listopada 2011 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), § 1 załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/152/10 Rady Gminy Przytuły z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 292, poz. 3773) zarządzam, co następuje:

§1

      Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

      Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 24 – 30 listopada 2011 r.

§3

     Formą konsultacji jest opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej treści projektu programu, o którym mowa w § 1.

§4

     W Biuletynie Informacji Publicznej publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, ich przedmiocie, terminie i formie.

§5

     W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§6

     Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu programu wymienionego w § 1.

§7

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Przytuły
(-)Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 16 lis 2011 17:09
Data opublikowania: środa, 16 lis 2011 17:14
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 841 razy