BIP Gminy Przytuły

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/127/06 Rady Gminy Przytuły z dnia 16 lutego 2006 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań na terenie gminy. Gminny program ma na celu tworzenie spójnego systemu działań profilaktyki i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszeniu tych, które aktualnie występują. Program nakłada obowiązek kształtowania polityki alkoholowej.
Intencją, która przyświeca autorom w trakcie tworzenia projektu gminnego programu jest pragmatyzm i użyteczność. Istotne dla nich jest to, aby program był skuteczny w działaniu i prosty w realizacji.
W programie podjęto zagadnienia składające się z zadań, które wdrażane konsekwentnie i systematycznie prowadzić będą do osiągania zakładanych celów.I. ANALIZA I DIAGNOZA STANU SYTUACJI W GMINIE W ZAKRESIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


1. Stan szkód i zagrożeń.

Gminę zamieszkuje 2379 osób, w tym 615 dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.
Na podstawie uchwały Rady Gminy wydano zezwolenia na 4 punkty sprzedaży alkoholu pow. 18 % na spożycie poza miejscem sprzedaży i na 1 punkt sprzedaży na sprzedaż i konsumpcję alkoholu w lokalu.2. Badanie rynku napojami alkoholowymi.

a/ analiza ilości zakupionego alkoholu przez mieszkańców gminy:
- mieszkańcy jak się szacuje zakupują alkohol w ilościach w przeliczeniu na jednego
mieszkańca ok. 4 litrów
b/ struktura spożycia alkoholu – na terenie gminy w przeważającej ilości prowadzone są
zakupy napojów o zawartości 4,5 % oraz piwa
c/ skarg i interwencji mieszkańców, dotyczących przestrzegania przepisów ustawy o
wychowaniu w trzeźwości – w 2005 r. nie było


3. Stan bazy i usług związanych z terapią osób uzależnionych i ich rodzin

Na terenie gminy nie ma żadnej tego typu placówki i dlatego też niezbędna jest współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży oraz kierowanie zainteresowanych do Klubów Trzeźwości na terenie województwa.

4. Stan działań profilaktycznych i edukacyjnych.

- osoby przeszkolone w zakresie realizacji programów profilaktycznych – 4,
- działania, które są realizowane – program profilaktyczny wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

5. Analiza pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- ilość posiedzeń komisji w roku ubiegłym – raz na miesiąc,
- ilość skierowań na leczenie – 2,
- ilość kontroli punktów sprzedaży – raz w roku.
-
6. Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za każdorazowy udział w posiedzeniu tej komisji i w kontrolach. Wynagrodzenie dla członków komisji będących pracownikami Urzędu Gminy przysługuje, jeżeli posiedzenie komisji lub kontrola odbyły się poza godzinami pracy. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia stanowi podpis członka komisji na liście obecności z posiedzenia lub protokół kontroli placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

II. DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE


C E L E:

1. Zmniejszenie ilości osób uzależnionych i nadużywających alkoholu.
2. Podwyższenie progu wiekowego inicjacji alkoholowej.
3. Zmiany struktury i kultury picia.
4. Wzrost świadomości wśród mieszkańców gminy na temat skutków spożywania alkoholu.
5. Zmniejszenie ilości cierpiących z powodu zachowań osób nadużywających alkoholu.
III. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACJI
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.

1. Umożliwienie korzystania z punktu konsultacyjnego osobom uzależnionym i ich rodzinom.
2. Organizacja grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych .
3. Organizacja lub współorganizacja „maratonów” terapeutycznych w miarę zapotrzebowania.
4. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne osób uzależnionych i członków ich rodzin.IV.UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHO-LOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE.

Najważniejsze w tym zadaniu uznaje się szkolenie osób, które pracują z ofiarami
przemocy na co dzień zawodowo, a więc policja, szkoły, pomoc społeczna, służba zdrowia.

Znaczna część pracowników tych instytucji i służb przejawia deficyt wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych do realizacji specyficznych zadań związanych z pomaganiem osobom uzależnionym i ich rodzin.

W tym zakresie realizacji przewiduje się:
1. Dalsza działalność punktu konsultacyjno - informacyjnego dla ofiar przemocy, w których
dyżur pełnić będą:
a/ przeszkoleni przedstawiciele w tym zakresie,
b/ pracownicy pomocy społecznej.
c/ odbywać się to będzie w punkcie konsultacyjno – informacyjnym Urzędu Gminy.
2. Propagowanie wiadomości o przyczynach i skutkach choroby alkoholowej.
2.Włączenie do akcji „Alkohol – Nieletnim Dostęp Wzbroniony” – mającej na celu ograniczenie zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim – szkolenie sprzedawców.


V.PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I
EDUKACYJNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

1. Organizowanie i finansowanie szkolenia pielęgniarek, lekarza rodzinnego w zakresie metod diagnozowania problemów alkoholowych wśród pacjentów, oraz stosowania metod krótkiej interwencji.
2. Przeprowadzenie programów profilaktycznych dla młodzieży uczącej się w gimnazjum i szkole podstawowej.
3. Skierowanie młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym na wakacyjne obozy terapeutyczne.
4. Prowadzenie zajęć sportowych oraz działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i zajęć terapeutycznych.
5. Tworzenie i wdrażanie programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych.VI. KONTROLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

1. Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie gminy.
2. Kontrolę przeprowadzają
a/ upoważnione przez Wójta osoby,
b/ członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Zakres kontroli:
a/ zgodność prowadzonej sprzedaży, napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem,
b/ przestrzeganie warunków prowadzenia sprzedaży określonych w art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
c/ przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
4. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, których zakres określono w pkt. 3 przeprowadzane są co najmniej przez dwie osoby, bez powiadomienia kontrolowanego.
5. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo do:
a/ wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub lokalu, gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych, w takich dniach i godzinach, w jakich jest prowadzona ta działalność,
b/ żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwoleń.
6. Podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
7. Na podstawie wyników kontroli, organ wydający zezwolenie wzywa podmiot gospodarczy do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, o ile nie są one podstawą do cofnięcia zezwolenia.
8. Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do usunięcia stwierdzonych uchybień, przesyła do organu wydającego zezwolenie informację o wykonaniu zaleceń.
9. Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych stanowi odrębne zadanie kontrolne.VII. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB
FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Realizacja tego zadania służy de facto realizacji wszystkich poprzednich wyżej wymienionych zadań.
Istotą zadania piątego jest stworzenie atmosfery przychylności i wsparcia dla lokalnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki, pełnomocnikiem wojewody ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przedstawiony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmuje działania służące realizacji pięciu podstawowych zadań własnych gminy, które są nakierowane na zmiany postaw w społeczności lokalnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
Program posiada również poszczególne konkretne działania nakierowane na pomoc ludziom z problemem alkoholowym i ich rodzinom.
Planuje się coroczną aktualizację mapy problemów alkoholowych gminy, ponieważ w trakcie realizacji Gminnego Programu będą się ujawniać nowe i nieznane dotąd problemy oraz doświadczenia, które są istotne w tworzeniu nowego programu.
Za realizację zadań wynikających z niniejszego Programu odpowiedzialny jest Wójt Gminy.
Data powstania: wtorek, 14 mar 2006 11:59
Data opublikowania: wtorek, 14 mar 2006 12:00
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 6740 razy