BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII /152/10 Rady Gminy Przytuły z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenia Nr 24/17 Wójta Gminy Przytuły z dnia 14 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

 

 

Ogłaszam konsultacje,

 

których przedmiotem jest projekt programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

 

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących cytowanego wyżej projektu programu.

 

 

Termin konsultacji – 22-28 września 2017 r.

 

 

Forma konsultacji – pisemna

Zasięg terytorialny – Gmina Przytuły ( organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz Gminy Przytuły)

Uwagi do projektu należy przesłać w formie listowej na adres:

 

Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl na załączonym formularzu.

 

 Wójt Gmniny Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

 


 

Zarządzenie 24/17 Wójta Gminy Przytuły

z dnia 14 września 2017 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) oraz § 1 załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/152/10 Rady Gminy Przytuły z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 292, poz. 3773) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 Przedmiotem konsultacji jest projektProgramu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 22 – 28 września 2017 r.

 

§ 3

 

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej treści projektu programu, o którym mowa w § 1.

§ 4

 

W Biuletynie Informacji Publicznej publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, ich przedmiocie, terminie i formie.

§ 5

 

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

 

§ 6

 

Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu programu wymienionego w § 1.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gmniny Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 wrz 2017 15:28
Data opublikowania: piątek, 15 wrz 2017 15:33
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 3788 razy