BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm..) Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 10 312 167,00 zł, z tego :
- bieżące w wysokości  -                 9 259 187,00 zł,
- majątkowe w wysokości -             1 052 980,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości   - 10 218 758,00 zł, z tego :
- bieżące w wysokości   -                8 794 150,00 zł,
- majątkowe w wysokości  -            1 424 608,00  zł,
 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1.ogólną w wysokości    -     10 219,00zł,
2.celową w wysokości    -     24 119,00zł,
z przeznaczeniem na:
a)zarządzanie kryzysowe w kwocie     -   24 119,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie  z Załącznikiem Nr 3,
                          
 § 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 93 409,00 zł. z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 93 409,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 248 920,50 zł oraz łączną kwotę  rozchodów budżetu  w wysokości  - 342 329,50   zł, zgodnie  z  Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań  z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu    w  kwocie      -  570 328,00  zł,
2)wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii           Europejskiej w kwocie  - 844 280,00 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie - 8 925,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 7 925,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie - 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3.Ustala się dochody w kwocie – 3 000,00 zł i wydatki w kwocie – 3 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą -  Prawo ochrony środowiska.
4.Ustala się dochody w kwocie 167 760,00  zł z opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się  na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach.

§ 9.  Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Przytuły do:
 
1.Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę.
2.Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy.    
3.Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości       
działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.                    
4.Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego wydatków inwestycyjnych oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
5.Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6.Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 gru 2018 10:33
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 345 razy