BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 23 z późn.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn.zm.)

zawiadamiam strony

o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym na wniosek z dnia 20.12.2018r. (data wpływu 24.12.2018r.) PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa pełnomocnik, Pan Piotr Krasowski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego, której przedmiotem jest budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV składającej się z linii kablowej SN 15 kV, słupa linii napowietrznej SN 15kV, linii napowietrznych i kablowych nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi oraz stacji transformatorowej SN 15/kV/nn 0,4kV przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej w granicach pasów drogowych dróg publicznych, gruntów rolnych i nieruchomości zabudowanych, obejmującym działki i części działek położone w gm. Przytuły w następujących obrębach wsi i numerach ewidencyjnych:

-             Stara Kubra: 1, 3, 4,

-             Nowa Kubra: 20, 21, 23, 30, 34/2, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 38/2, 40/2, 42/1, 43/1, 42/2, 43/2, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 46/2, 59, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87/1, 87/2, 89/1, 89/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 100, 102, 103, 104, 105, 140/1, 140/2,

który Wnioskodawca zmienił wnioskiem z dnia 21.01.2019r. (data wpływu 22.01.2019r.) oraz uzupełnił wyjaśnieniami z dnia 29.01.2019r. (data wpływu 30.01.2019r.)

 

Jednocześnie zawiadamiam, iż dnia 28.01.2019r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego   przesłano do uzgodnień oraz dnia 06.02.2019r. uzupełniono projekt decyzji stosownie do art. 53 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn.zm.) do organów:

 

-        Starosta Łomżyński ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża - organ w ustawowym terminie nie zajął stanowiska,

-        Zarząd Zlewni w Augustowie ul. 29-go Listopada 5, 16-300 Augustów - organ w ustawowym terminie nie zajął stanowiska,

-        Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6 – postanowienie nr WUDiM.4300.5.2019 z dnia 12.02.2019r.

-        Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża- organ w ustawowym terminie nie zajął stanowiska

 

               Stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 ust. 1 K.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły w pokoju nr 4 w godzinach 7:30 – 15:30, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości publicznej przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytuły i na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Stara Kubra, Nowa Kubra.

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

Data powstania: wtorek, 26 lut 2019 15:24
Data opublikowania: wtorek, 26 lut 2019 15:25
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1188 razy