BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie rejestracji przedpoborowych – mężczyzn urodzonych w 1990 r.      Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 i 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie rejestracji przedpoborowych ( Dz. U. Nr 186, poz. 1377)


podaje się do publicznej wiadomości, że

20 października 2008 r. zostanie przeprowadzonaREJESTRACJA PRZEDPOBOROWYCH

 1. Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji podlegają mężczyźni urodzeni w 1990 r. zameldowani na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie gminy Przytuły oraz mężczyźni, którzy nie zgłosili się do rejestracji we właściwym czasie, a na których obowiązek ten spoczywa do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, pod warunkiem że nie stawali do poboru i nie posiadają wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

 2. Rejestracja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Przytuły o godz. 10.00 w pokoju nr 8.


 3. Przedpoborowi obowiązani są zgłosić się do rejestracji w terminie i miejscu określonym w niniejszym obwieszczeniu oraz wezwaniu imiennym.

 4. Obwieszczenie stanowi wezwanie do rejestracji osób jej podlegających.

 5. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego z obowiązku zgłoszenia się do rejestracji.

 6. Do rejestracji przedpoborowi zobowiązani są zgłosić się osobiście i przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie ich tożsamości.

 7. Przedpoborowi trwale niezdolni do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa i ułomności mogą obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny.

 8. W przypadku określonym wyżej, osoba dokonująca zgłoszenia przedpoborowego obowiązana jest przedstawić organowi przeprowadzającemu rejestrację własny dowód osobisty, dokument potwierdzający niemożność osobistego zgłoszenia się przedpoborowego do oraz dowód osobisty przedpoborowego lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

 9. Przedpoborowi, którzy w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia rejestracji zmienili miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, obowiązani są zgłosić się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

        Organ, o którym mowa w pkt 1 wyznaczy przedpoborowemu miejsce i termin stawienia się do rejestracji.

 10. Przedpoborowi, którzy po rozpoczęciu rejestracji zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, obowiązani są zgłosić się do rejestracji przed dokonaniem zmiany miejsca pobytu.

 11. Przedpoborowi, którzy nie będą mogli zgłosić się do rejestracji w terminie wyznaczonym w obwieszczeniu i wezwaniu imiennym, obowiązani są zawiadomić pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, właściwy organ przeprowadzający rejestrację przedpoborowych o przeszkodach uniemożliwiających zgłoszenie się do rejestracji - najpóźniej w dniu wyznaczonym na zgłoszenie się do rejestracji.

 12. Przedpoborowi, którzy nie dopełnią obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w określonym terminie i miejscu, zobowiązani są to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

 13. Przedpoborowi, którzy nie dopełniają obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w określonym terminie i miejscu bez uzasadnionej przyczyny lub nie przedstawiają dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami)


      Wobec w/w osób może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do organu przeprowadzającego rejestrację w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 31 ust. 6 cytowanej wyżej ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej).


Przytuły, 1 października 2008 r.

WÓJT GMINY Przytuły
Data powstania: piątek, 3 paź 2008 10:55
Data opublikowania: piątek, 3 paź 2008 10:56
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 3058 razy