BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, MEDIACJA W 2024 r.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO zorganizowane przez Powiat Łomżyński:

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 421 (III piętro): od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 – pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny lub adwokat.
  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 215 (I piętro): od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 16.30 – punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży.

Punkty usytuowane są w lokalu z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Lokal wyposażony jest w mobilną pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących oraz niesłyszących.

OSOBY UPRAWNIONE.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ubiegający się o pomoc  – przed udzieleniem pomocy – powinien przedstawić:

- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,  albo: oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie/oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 312).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

ZGŁOSZEŃ DOKONUJE SIĘ TELEFONICZNIE

POD NUMEREM TELEFONU

86 215 69 18

(PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK, GODZ. 7.30 - 15.30)

 

Dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się – przez e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl  

Dostępne także zapisy on-line na stronie http://powiatlomzynski.pl/ („pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja zapisy na bezpłatne usługi”)

Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie osobiście, z wyłączeniem użycia środków porozumiewania się na odległość.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

NPO – we wtorki, czwartki i piątki od godz. 12.30 do 16.30,

NPP w poniedziałki i środy od godz. 12.30 do 16.30.

Przy czym, w piątek odbywać się będzie dyżur specjalistyczny poradnictwa obywatelskiego dla osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin.

W sytuacjach wyjątkowych przewidzianych ustawą,  tj. osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,  także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się na polecenie Starosty za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

  ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje także nieodpłatną mediację.

NIEODPŁATNA MEDIACJA obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Dyżur Mediatora w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej - w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27,

pokój 421 (III piętro): poniedziałki i wtorki w godzinach od 8.00 do 12.00.

 W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonym przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży, organizacja mediacji po zgłoszeniu zapotrzebowania.

  OPINIE O UDZIELONEJ POMOCY.

 Osoby uprawnione mogą przekazywać Staroście Łomżyńskiemu opinie o udzielonej pomocy. Do tego celu służy część karty pomocy (część B) którą po wypełnieniu   należy umieścić w urnie przy punkcie. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest dobrowolne i uzależnione od zgody osoby uprawnionej.

Ponadto, opinia może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego (adres e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl).

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub pod wskazanym numerem telefonu. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w ankiecie i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

Data powstania: środa, 17 sty 2024 10:56
Data opublikowania: środa, 17 sty 2024 10:57
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 643 razy