BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

DODATEK OSŁONOWY 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach informuje, że od stycznia 2024 roku można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. By móc otrzymać dodatek należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Gdzie i jak składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

Wnioski można składać:

 • papierowo – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30:00 do 15:30
 • elektronicznie – z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do dnia 30 kwietnia 2024 r.
Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100,00 zł na osobę,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

UWAGA! Do obliczenia dochodu nie wlicza się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20,00 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i wynosi odpowiednio: 

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy dla osób opalających dom węglem – zgłoszonych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – i wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga decyzji, lecz informacji o przyznanym dodatku osłonowym.

Informacja o przyznanym dodatku osłonowym będzie przekazywana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku podanego adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytułach.

Wypłaty dodatku będą realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznanym dodatku osłonowym.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Informacje dotyczące dodatku osłonowego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły lub telefonicznie: 517377036 lub na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 30 sty 2024 09:59
Data opublikowania: środa, 31 sty 2024 08:19
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 735 razy