BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o podjęciu w gminie Stawiski uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 317)

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Stawiskach uchwały nr LXIII/371/24 z dnia 05 kwietnia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Lisy, Ramoty oraz Romany, w gminie Stawiski.

 

W rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 317), gmina Przytuły stanowi gminę pobliską dla planowanej inwestycji.

 

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Stawisk z dnia 15.04.2024 r. osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w terminie 21 dni od daty ukazania się przedmiotowego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres: sekretariat@stawiski.pl lub adres skrzynki ePUAP:/egh19dj11n/SkrytkaESP.

 

Burmistrz Stawisk poinformował również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 317), w dniu 25.04.2024 roku o godzinie 16:00, odbędzie się spotkanie otwarte nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami. Spotkanie otwarte odbędzie się w formie spotkania bezpośredniego, tj. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski (sala nr 1) oraz w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. w formie spotkania online.

Burmistrz Stawisk poinformował także o drugim spotkaniu otwartym, które odbędzie się w dniu 25.04.2024 roku o godzinie 17.00, w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. w formie spotkania online.

Informację o łączu do dyskusji online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu dyskusji, na stronie BIP (w zakładce Strona główna -Tablica ogłoszeń / Obwieszczenia), pod adresem: https://www.bip.stawiski.pl/index.php?k=48

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiono o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

1)    w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,

2)    ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,

3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@stawiski.pl lub adres skrzynki ePUAP:/egh19dj11n/SkrytkaESP.

 

Wnioski do ww. projektu planu miejscowego i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie do dnia 09.05.2024 r.

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Stawisk.

Wójt Gminy Przytuły

Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 18 kwi 2024 14:16
Data opublikowania: czwartek, 18 kwi 2024 14:19
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 159 razy