BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

I n f o r m a c j a Wójt Gminy Przytuły

z dnia 09 czerwca 2011 roku
przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądu rejonowego w Łomży na kadencję 2012-2015

     Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późń zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 50 poz. 370) - informuję, że do 30.06.2011 r. należy zgłaszać do Rady Gminy w Przytułach kandydatów na ławników.

     Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru
     Zgłoszenia kandydata na ławnika składa się do Rady Gminy w Przytułach w terminie do 30 czerwca 20011 roku. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2011 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

     Karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w budynku Urzędu Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, pokój Nr 3 (parter).

     Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:
 1. 2 zdjęcia , zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego,
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego (wzór wniosku po pobrania poniżej);
 3. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wzór wniosku po pobrania poniżej),
 4. oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona (wzór wniosku po pobrania poniżej),
 5. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
     Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego , opłaty za badania poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika, opłaty za wydanie aktualnego odpisu albo zaświadczenia z właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy opłata lub zaświadczenie .

     Rada Gminy w Przytułach ma wybrać:
 • dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Łomży tym jeden do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
     Ławnikiem może być wybrany ten kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
     Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

     Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 1. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 2. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 3. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 4. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 5. duchowni,
 6. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 7. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 8. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
     Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.

     Zwracam uwagę, że:
 • Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje organ stowarzyszenia, organizacji, związku zawodowego uprawniony do bieżącego kierowania działalnością, podając nazwę i numer rejestru, w którym stowarzyszenie, organizacja lub związek zawodowy zostały zarejestrowane.
 • Obywatel podpisujący zgłoszenie podaje czytelnie swoje imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis, każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.
 • Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.
 • Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.
     Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do Rady Gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

     Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

     Przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy powoła zespół, który przedstawi na sesji Radzie Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

     O kandydatach na ławników Rada Gminy zasięgać będzie informacji od właściwych organów Policji.

     Przedstawiając Informację uprzejmie proszę zainteresowanych o dotrzymanie terminu zgłoszenia kandydatów, gdyż termin ten nie podlega przywróceniu.

     Ponadto informuję, że pracodawca zatrudniający ławnika jest obowiązany zwolnić go od pracy na czas wykonywania czynności w sądzie.

     Za czas zwolnienia od pracy ławnik zachowuje prawo do świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

     Ławnik, za czas wykonywania czynności w sądzie, otrzymuje rekompensatę pieniężną.

     Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 3% kwoty bazowej, stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego asesora sądowego.

Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Data powstania: czwartek, 9 cze 2011 14:35
Data opublikowania: czwartek, 9 cze 2011 14:37
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2274 razy