BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja


     Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399.) Wójt Gminy Przytuły przypomina o obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, oraz wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej umowy na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
     Przepis art. 6 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług wywozu odpadów i nieczystości ciekłych przez przedstawienie stosownych umów i dowodów uiszczania opłat za wyżej wymienione usługi.
     Na właścicielach nieruchomości niezamieszkałych, w tym wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, spoczywa obowiązek zawarcia indywidualnych umów na wywóz odpadów powstających na ww. nieruchomościach z przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia na wywóz odpadów z terenu Gminy Przytuły.
     Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych w sposób niezgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny. Karze grzywny podlega również ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie Utrzymania Porządku i Czystości w Gminie Przytuły. Kodeks postępowania reguluje przepisy według których toczy się postępowanie w sprawach o wykroczenia.
     Pracownicy Urzędu Gminy Przytuły mają prawo do przeprowadzenia szczegółowej kontroli wyszczególnionych podmiotów, w związku z powyższym przypominam o spełnieniu obowiązków.

Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Data powstania: piątek, 6 lut 2015 15:02
Data opublikowania: piątek, 6 lut 2015 15:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1819 razy